Yhteystiedot ja GDPR

Jukka Virta: tel +358 400 532387

toimisto(a)balancedfinance.fi

www.balancedfinance.fi

Balanced Finance Oy, Onkitie 11, 21100 Naantali, Finland. Y:2824176-2

Yhtiö on liiketoiminnastaan alv-velvollinen. Yhtiö on merkitty ennakonperintä- ja työnantajarekistereihin

GDPR

Balanced Finance Oyn tietosuojaseloste

Balanced Finance Oy (jäljempänä BF) on sitoutunut suojelemaan yksilöiden oikeuksia ja pitämään henkilötiedot turvassa.

BF minimoi rekisteröitävien henkilötietojen määrän.

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan miten BF kerää, käyttää, säilyttää ja suojaa henkilötietoja.

Tässä selosteessa viittaamme ”valtuuttajalla” asiakkaisiin,potentiaalisiin asiakkaisiin, asiakkaiden työntekijöihin tai muihin asianomaisiin osapuoliin, kuten esimerkiksi tosiasiallisiin edunsaajiin, valtuutettuihin edustajiin ja vastuuhenkilöihin.

Tämä tietosuojaseloste sisältää seuraavat asiat:
Rekisterin nimi ja rekisterinpitäjän tiedot
Rekisterin tietolähteet
Rekisterin tietosisältö
Henkilötietojen käyttö
Henkilötietojen luovutus
Henkilötietojen suojaaminen
Yksityisyyden suojaan liittyvät oikeudet
Henkilötietojen säilytysaika
Muutokset tietosuojaselosteeseen
Yhteydenotto
Rekisterin nimi ja rekisterinpitäjän tiedot
 1. Rekisterin nimi:
  Balanced Finance Oy:n asiakasrekisteri
  Asiakasrekisterin rekisterinpitäjä:
  Balanced Finance Oy (y-tunnus 2824176-2).
  Asiakasrekisterin yhteyshenkilö:
  Jukka Virta
  CEO, Finance Advisor, VTM, eMBA, HHJ
  Balanced Finance Oy
  Onkitie 11, 21100 NAANTALI
  +358 400 532 387
  jukka.virta@balancedfinance.fi
  www.balancedfinance.fi
  
  Rekisterin tietolähteet
  Henkilötietoja voidaan saada rekisteröidyiltä itseltään,  edustamaltaan yritykseltä tai niitä saadaan valtuuttajan  tuotteiden tai palveluiden käytöstä. BF tarvitsee toisinaanli-sätietoja, jotta voimme varmistaa saamiemme tietojen ja rekisterin oikeellisuuden.
  Lisäksi henkilötietoja kerätään ja päivitetään myös sovellettavan lainsäädännön rajoissa yleisesti saatavilla olevistalähteistä, sekä muilta kolmansilta osapuolilta kuten palve-luntarjoajilta, joiden kanssa tai joiden kautta rekisterin-pitäjä toteuttaa asiakassuhteiden ylläpitämiseen liittyviä velvollisuuksiaan. Tällainen tietojen päivittäminen suori- tetaan manuaalisesti tai automaattisin keinoin.
  
  Rekisterin tietosisältö
  Rekisterin henkilötiedot jaotellaan seuraavasti:
  Tuntemistiedot; henkilötunnus ja nimi, tarvittaessa oikeus kerätä ja dokumentoida tuntemistiedot esimerkiksi ottamallakopio passista, ajokortista tai muusta vastaavasta.
Yhteystiedot; puhelinnumerot ja osoitteet, mukaan lukien  sähköpostiosoitteet, postiosoite sekä ulkomaisista osoit- teista lisäksi kotimaa.
Asema tai tehtävänimike; valtuutukseen tai toimeksiantoon liittyen henkilön yritykseen tai muuhun organisaatioon   liittyvät tiedot ja henkilön asema tai tehtävänimike ko.  yrityksessä tai organisaatiossa.
Taloudelliset tiedot; sopimuksen tyyppi, tapahtumatiedot, asiahistoria, finanssitiedot.
Lakisääteisiin vaatimuksiin liittyvät tiedot sekä asiakkaantuntemisvelvollisuuteen liittyvät tiedot.
Henkilön suoramarkkinointiluvat ja –kiellot.

Henkilötietojen käyttö
Henkilötietoja käytetään sopimusten mukaisten velvollisuuk-sien täyttämiseen, tarjouksien, neuvonnan ja palvelun tar- joamista ja toteuttamista varten.

Käsittely liittyy asiakassuhteen hoitamiseen, hallinnointinja kehittämiseen, palvelujen ja tuotteiden tarjoamiseen,  riskienhallintaan, myyntiin ja toimittamiseen sekä palvelu-jen ja tuotteiden kehittämiseen ja laskutukseen.

Lisäksi henkilötietoja käsitellään asiakkaille suunnatussa viestinnässä kuten tiedotus- ja uutisointitarkoituksissa  sekä markkinoinnissa, jonka osana henkilötietoja käsitel- lään myös suoramarkkinointiin ja sähköiseen suoramarkki-  nointiin liittyvissä tarkoituksissa. Henkilötietoja käsi- tellään myös mahdollisten reklamaatioiden ja muiden vaati- musten selvittämisen edellyttämissä tarkoituksissa.

Tietyissä tilanteissa valtuuttajilta on pyydetty suostumus henkilötietojen käsittelyyn esimerkiksi markkinointitarkoi-tuksissa tai erityisryhmien tietojen käsittelyä varten.  Suostumuspyyntö sisältää tietoa kyseisten tietojen käsit- telystä. Valtuuttajalla on oikeus peruuttaa suostumus.


 1. Henkilötietojen luovutus
Henkilötietoja voidaan luovuttaa muille tahoille, kuten vi-ranomaisille, tavaran- tai palveluntuottajille sekä liike- kumppaneille, kun palvelun tarjoaminen, toimeksiannon nou- dattaminen ja valtuutus edellyttävät henkilötietojen luo- vuttamista kolmansille osapuolille. Tällöin BF varmistaa, että asiaan kuuluvia salassapitovelvoitteita noudatetaan. Tietoja luovutetaan vain toimeksiannon edellyttämässä laajuudessa.

Henkilötietoja siirretään BFn lukuun toimiville tai toimek-siannon kannalta välttämättömille tahoille, kuten esim pan-kit, luotto- ja saatavavakuutusyhtiöt, tilintarkastusyh-  tiöt, tilitoimistot tai muut toimeksiannon suorittamisen  kannalta välttämättömät tahot. Ne ovat sitoutuneet noudat- tamaan tietosuoja-asetusta tietosuojalain nojalla.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille rekisterin-pitäjälle olevien lakiin tai määräyksiin perustuvien vel- voitteiden toteuttamiseksi tai viranomaisten lakiin perus. tuvien luovutuspyyntöjen mukaisesti.


 1. Henkilötietojen suojaaminen
Henkilötietojen suojaaminen ja salassapito on BFn liiketoi-minnan peruste. Käytössä on asianmukaiset tekniset, organi-satoriset ja hallintoon liittyvät turvallisuusmenettelyt, jolla suojaamme kaikkia hallussamme olevia tietoja katoa- misen, väärinkäytön, luvattoman käytön, luovuttamisen, muu-tosten ja tuhoamisen varalta.


 1. Yksityisyyden suojaan liittyvät oikeudet
a) oikeus pyytää pääsy henkilötietoihisi ja tutustua hal- lussamme oleviin henkilötietoihisi, mikäli lainsäädäntö,  muiden henkilöiden yksityisyyden suoja tai liikesalaisuudeteivät sitä rajoita

b) oikeus pyytää korjausta virheellisiin tai puutteellisiintietoihin, ellei lainsäädäntö sitä rajoita

c) oikeus pyytää tietojen poistamista, mikäli:

peruutat suostumuksesi tietojen käsittelyyn eikä käsitte- lylle ole muuta perusteltua syytä

vastustat tietojen käsittelyä eikä käsittelyn jatkamiselle ole mitään hyväksyttävää syytä

vastustat tietojen käsittelyä suoramarkkinoinnissa

tietojen käsittely on lainvastaista

kyse on alaikäisen henkilötiedoista eikä käsittelyn jatka- miselle ole perusteltua syytä

d) oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä

e) oikeus vastustaa tietojen käsittelyä oikeutetun etumme perusteella

f) oikeus tietojen siirrettävyyteen

Jos haluat käyttää yllä lueteltuja oikeuksia, pyynnöt arvi-oidaan tilanne- ja tapauskohtaisesti. BF voi säilyttää ja käyttää tietojasi, jos se on tarpeen lainsäädännön velvoit-teiden noudattamiseksi, riita-asioiden ratkaisemiseksi tai sopimusten täytäntöön panemiseksi. BFlla voi olla finanssi-alan lainsäädännön vuoksi velvollisuus säilyttää henkilö- tiedot asiakassuhteen ajan ja mahdollisesti sen jälkeen,  jos tietojen käsittely on tarpeen esim. lakiin perustuvien velvoitteiden noudattamiseksi tai oikaisuvaateiden käsit- telemiseksi.

Henkilötietojen säilytysaika

BF säilyttää tietoja niin kauan kuin niitä tarvitaan siihentarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai niin kauan kuin laki ja säädökset niin edellyttävät.

BF säilyttää tietoja niin kauan kuin niitä tarvitaan sopi- muksen ja/tai valtuutuksen täytäntöön panemiseksi ja niin kauan kuin lakien ja säännösten mukaiset tiedon säilyttä- mistä koskevat vaatimukset niin edellyttävät. Jos BF säi- lyttää tietojasi muihin tarkoituksiin, kuin sopimuksen ja/ tai valtuutuksen täytäntöön panemiseen, säilytämme tietoja vain jos se on kyseisen tarkoituksen kannalta tarpeellista ja/tai laissa ja säännöksissä määrättyä.

Muutokset tietosuojaselosteeseen

BF kehittää ja parantaa palveluita, tuotteita ja verkkosi- vuja jatkuvasti, joten tietosuojaselosteeseen saatetaan  ajoittain tehdä muutoksia. Tietosuojaselosteessa ei rajoi- teta tietosuojalain mukaisia oikeuksia. Jos tietosuojase- losteeseen tehdään merkittäviä muutoksia, annamme siitä  selkeän ilmoituksen silloin, kun sovellettava laki niin  edellyttää. Lue tietosuojaseloste säännöllisesti, saat   tietoa mahdollisista muutoksista.

Yhteydenotto
Yhteydenotot kaikissa tietosuojaseloste –asioissa kohdan 1.rekisterinpitäjään. Voit myös tarvittaessa ottaa yhteyttä tietosuojaviranomaiseen.